Pokyny na Trail-O preteky konané 11.5.2014 popri podujatí MSR (stredná trať, šprint a štafety)

P O K Y N Y

Prezentačné (promo) preteky v TRAIL-O
(Trail orienteering, presná orientácia alebo orientačná teória)
TempO

Usporiadateľ: Trail-O skupina pri klube Farmaceut Bratislava, s láskavou podporou klubu ATU Košice (poskytli nám mapu and a priestor popri podujatí Otvorené majstrovstvá Slovenska 2014 štafiet)
Centrum pretekov: Lúka v blízkosti jazera Izra v Slanských vrchoch, 10 km od obce Slanec
Súradnice: 48°34´34“N, 21°29´10“E
Vzdialenosti:
centrum pretekov – štart 100 m, prevýšenie 0m
cieľ – centrum pretekov 300 m, prevýšenie 25m
Prezentácia: kedykoľvek od 8.00 do 15.00 v centre pretekov
Štart: kedykoľvek od 8.00 do 15.00 v centre pretekov, štartovný interval bude 2 – 5 minút
Kategórie: TempO – iba jedna otvorená kategória pre všetkých
Opisy KS: na mapách
Mapy: Izra – T, 1:5000 (zväčšenina z 1:10000), E=5m, ISOM, jar 2014. Mapy pre časové kontroly sa odlišujú on bežných máp. Vybraná časť mapy má kruhový alebo štvorcový tvar s polomerom 5 až 12cm. Krúžok kontroly je umiestnený presne v strede mapy. Rozhodovací bod sa nachádza v danej časti mapy, ale nie je v mape nakreslený. Mapa je orientovaná na stredovú os medzi dva najkrajnejšie lampióny. Uhol je rovnaný pre všetky časové kontroly v danom rozhodovacom bode.
Zvláštne symboly: zelený krížik – vývrat
Časový limit: násobok 30 sekúnd pre každú časovú kontrolu – spolu 510 sekúnd čistého času (17k x 30s), pre prvý zhluk 150 sekúnd (5k x 30s), zvyšné tri zhluky 120 sekúnd pre každý (4k x 30s), cieľ bude uzatvorený cca o 16:00.
Parametre tratí: TempO – 0.2 km, prevýšenie 0m, 17 kontrol (4 zhluky), asfaltová cesta.
Razenie: Na časových kontrolách je čas zastavený po zodpovedaní poslednej úlohy. Odpovede sú dané ukázaním na písmeno na ukazovacej doske, alebo ústne použitím medzinárodnej fonetickej abecedy (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot a Zero) – akceptujeme aj použitie písmen abecedy. Usporiadateľ na časovej kontrole zaznamená danú odpoveď.
Upozornenie: Pri normálnych Trail-O pretekoch nie je dovolená komunikácia medzi pretekármi a očakáva sa, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov pri ich preteku. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla a tiež o neoznamovanie výsledkov iným pretekárom
Opis terénu: Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, s veľkým výskytom detailov pochádzajúcich z terénnych zosuvov a erózie. Terén je bohatý na malé údolia, kôpky, ryhy, močariny, kamene. Prevažuje listnatý les s dobrou viditeľnosťou. Rozhodovacia stanovištia sú dostupné po asfaltovej ceste.
Vyhlásenie výsledkov: preteky budú vyhodnotené, ale nebudeme vyhlasovať víťazov, keďže sa jedná o ukážkové preteky a predpokladáme, že budeme poskytovať pomoc pri riešení úloh, čo by mohlo byť pre niektorých zvýhodňujúce alebo znevýhodňujúce.
Protesty alebo námietky: ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí
Priebeh preteku: Pripravili sme na pochopenie danej disciplíny dve jednoduché úlohy v priestore centra pretekov a tri úlohy v jednom zhluku tesne pred priestorom štartu (warm-up). Pred každou časovou kontrolou musíte počkať na zavolanie usporiadateľa (aby ste nevideli dopredu terén a lampióny) na označenom mieste pred priblížením sa každému zhluku kontrol. Ako rozhodovacie stanoviská budú pripravené stoličky z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých. Pretekár dostane zoradenú sadu máp s krycím listom. Potom je pretekár zoznámený s terénom cez štandardný postup. Usporiadateľ mu dovolí pohľad to terénu a ukáže mu dva najkrajnejšie lampióny: A – Alpha a E – Echo, ak je použitých päť lampiónov, alebo F – Foxtrot, ak je použitých šesť lampiónov. Usporiadateľ môže poskytnúť nejaké ďalšie informácie o kontrolách (tie isté informácie pre každého) v prípadoch, že lampióny je ťažké zbadať ľahko a okamžite. Ihneď po ukázaní posledného lampiónu vyzve pretekára na začatie prezerania máp slovami „čas začne bežať teraz“. Pretekár zváži problém na prvej mape a poskytne odpoveď. Odpoveď je zopakovaná usporiadateľom a zaznamenaná do záznamov. Bez zdržania pretekár rieši druhý problém na druhej mape a poskytne odpoveď, ktorá je zopakovaná a zaznamenaná. Rovnako, pretekár pokračuje až na poslednú mapu a s poslednou odpoveďou je zastavený čas. Pretekár musí dodržať poradie máp a riešiť každý problém bez použitia predošlých, alebo neskorších máp. Budete upozornený na blížiaci sa limit 20 sekúnd pred uplynutím maximálneho dovoleného času. Penalizácia za nesprávnu, alebo nezodpovedanú odpoveď je 45 sekúnd pre každú časovú kontrolu, ktorá bude prirátaná k aktuálnemu času a bude tak tvoriť výsledný čas. Súťažiaci sú zoradený na základe takto upraveného celkového času zo všetkých kontrol.
Informácie: Ak vám bude čokoľvek nejasné, pýtajte sa. Budeme sa snažiť vás informovať o všetkých zložitostiach a krásach tejto disciplíny.
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: Ján Furucz
staviteľ tratí: Dušan Furucz
oponent: Ján Furucz

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Pridaj komentár