Pokyny k MSR v PreO (Instructions of Slovak championships in PreO)

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Slovak Orienteering Association, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnej orientácii v disciplíne PreO
1. kolo Slovenského pohára
Slovak Championship 2015 in the Trail orienteering in the discipline PreO
1st round of Slovak Cup

P O K Y N Y
I N S T R U C T I O N S

Dátum: 29.3.2015 (nedeľa)
Date: 29 March 2015 (Sunday)

Centrum: obec Borský Mikuláš, kultúrny dom, viď. mapa
Event centre: village Borský Mikuláš, community centre, see the map

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Organizing team: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Podporili nás:
Klub Kobra Bratislava, ktorý nám poskytol mapu a priestor popri celoslovenskom podujatí CESOM 2015
Obec Borský Mikuláš, ktorá nám poskytla priestory v kultúrnom dome a priestor v okolí obce
Supported by:
Club Kobra Bratislava – map and area of Slovak competition CESOM 2015
Village Borský Mikuláš – event centre and neighbourhood

Štart: 12.00 – 14.00, voľný štart
Start: 12:00 – 14:00, free start

Vzdialenosti: centrum – tréning (smerom na štart) 450m, centrum – štart 600m (700m vrátane tréningu), cieľ – centrum 1100m, parkovanie – centrum pretekov 0m. Na prezentácii dostanú pretekári malú mapku s označenými miestami (štart, cieľ, atď.).
Distances: centre – warmup (via route to start) 450m, centre – start 600m (700m with warmup), finish – centre 1100m, parking – centre 0m. The competitors will obtain small map in event centre with important places (start, finish, etc.).

Kategórie: E-Open a E-Para, obidve kategórie majú identickú trať s rozdielnym časovým limitom. Kvôli malému počtu prihlásených sme zlúčili začiatočnícku trať do E-Open alebo E-Para.
Classes: EOpen and E-Para – identical course with different time limit. We integrated public category to E-Open or E-Para due small number of participants.

Terén: Snažili sme sa vybrať najzaujímavejší a zároveň najdostupnejší terén pre všetkých pretekárov. Ide o rovinatý, pieskový, ihličnatý les typický pre oblasť Záhoria.  Miestami aj pieskové chodníky. V prípade potreby budú k dispozícii asistenti (v obmedzenom množstve). Na určitých miestach (cca 30m) bude položené linoleum, aby sa zľahčil presun.
Terrain description: We tried to choose most interesting and most accessible terrain for all competitors. It is typical flat terrain for lowland Záhorie – pine forest with sand dunes. A forest path with mostly firm surface but on some places is sand surface. We are recommending assistants for wheelchair competitors. If necessary, we will provide assistants (in limited quantity). We placed linoleum on some places (about 30m) for better movement of handicapped competitors.

Prezentácia: od 11.30 do 13.30 v centre pretekov. Na prezentácii dostanú zástupcovia klubov personalizované štartové čísla, preukazy a prehľadnú mapku s uvedením centra, tréningu, štartu a cieľa)
Registration: In the event centre from 11:30 to 13:30. Representatives of clubs will obtain personalized start numbers, paper control card and small map with event centre, warmup, start and finish.

Dodatočné prihlášky: Na mieste bude možné sa dohlásiť (za pôvodné štartovné 2€) v obmedzenom množstve cca 20 pretekárov. Ak chcete mať personalizované štartové číslo, tak odporúčame sa dohlásiť čo najskôr.
Additional entries: It will be possible registry (for the original entry fee € 2) in limited amount about 20 competitors. If you wish to have personalized race number, so we advise registry as soon as possible.

Vstup do kultúrneho domu pre hendikepovaných: vstup nie je úplne bezbariérový, je potrebné prekonať štyri plytké schodíky. Budú k dispozícii nájazdové lyžiny a asistent, ak to bude potrebné.
Entry to community centre for disabled: input is not designed for wheelchair competitors. It is necessary to overcome four steps. We prepared slip rails and assistant will be available too.

WC, WC pre hendikepovaných: Klasické WC je k dispozícii v kultúrnom dome. WC pre hendikepovaných (mobilné) je situované pri futbalovom štadióne v rámci orientačného podujatia CESOM 2015 cca 1100 metrov od kultúrneho domu.
WC, WC for disabled: Classic toilet is available in the community centre. Toilet for the disabled (mobile) is near the football stadium within the event centre of orienteering competition CESOM 2015, about 1100 meters from the community centre.

Trať: Trať má dĺžku 1500m (prevýšenie 10m) a 22 kontrol. Trať sa skladá z dvoch častí. Prvá časť v dĺžke 800m (prevýšenie 5m) s 13 kontrolami. Po prejdení 1. cieľa bude pretekárovi cieľovým rozhodcom skontrolovaný preukaz, v ktorom budú prípadné neoznačené kontroly z prvej časti a prípadné označené kontroly z 2. časti označené ako nezodpovedané a zaznamenané prerušenie času. Prekračujte prosím 1. cieľ až po vyriešení všetkých kontrol z 1. časti! Kúsok (50m) za cieľom 1. časti nasledujú tri časové kontroly na jednom stanovisku. Po ukončení časovej kontroly nasleduje cca 350 metrový presun na 2. štart. Na tomto úseku je náročnejšia piesková pasáž, kde budú umiestnené linoleá, ktoré by mali uľahčiť presun hendikepovaným pretekárom. Nasleduje 2. časť v dĺžke 700 metrov (prevýšenie 5 metrov) s 9 kontrolami. Po prejdení 2. cieľa bude pretekárovi cieľovým rozhodcom skontrolovaný preukaz, v ktorom budú prípadné neoznačené kontroly z druhej časti označené ako nezodpovedané. Prekračujte prosím 2. cieľ až po vyriešení všetkých kontrol z 2. časti! V rámci jednotlivých častí trate je možné riešiť kontroly v ľubovoľnom poradí.
Course: The course has a length of 1,500 meters (elevation 10 m) and 22 controls. Route consists of two parts. The first part has length 800 meters (5 meters elevation) with 13 controls. After passing the first part, a referee will check competitor paper control card. The not recorded control points from first part or recorded from second part will be marked as not solved. He marks break time too. Please enter finish only after resolving all the controls for the first part! Time controls are about 50m behind finish line of the first part. There are the three tasks on one decision place. After completion of time controls follow stripes to the second start (about 350 meters). It is difficult sandy passage in this section. We placed linoleum on ground for better movement of handicapped competitors. The second part has the length 700 meters (5 meters elevation) with 9 controls. After passing the second part, the referee will check competitor paper control card. The not recorded control points from second part will be marked as not solved. Please enter finish only after resolving all the controls for the second part! You can solve control points in free order in each part of the course.

Označenie trate: Časť trate vedie mimo ciest (chodníkov) lesom, ale po zjazdnom povrchu. Trať je kompletne (vrátane úsekov po cestách a chodníkoch) vyznačená červeno-bielymi stužkami. Nie je možné chodiť mimo vyznačenú trať. Niektoré odbočky z takto vyznačenej trate môžu byť v mape prečiarknuté fialovou čiarkou, čo znamená zákaz vstupu na takúto cestu (chodník). Zároveň bude takýto vstup označený červeno-bielou stuhou položenou krížom cez cestu (chodník). Na trati sa budú nachádzať rozhodcovia, ktorí chodenie mimo vyznačenú trať budú trestať diskvalifikáciou.
Marking of course: Part of the route leads off roads (paths) in forest but on the ridden surface. The track is completely marked (including sections of the roads and paths) by red and white strips. You cannot go outside of the designated route. Some branches of the following lines can be marked on the map by purple line, which means no entry on this path (trail). It will be mark by red and white strips across the road (patht). There are referees. Going outside the designated route will lead in disqualification.

Časové kontroly: Limit pre absolvovanie časových kontrol je 90 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 60 sekúnd. Pri časových kontrolách nie sú tzv. zero kontroly.
Time controls: The limit for passing time controls is 90 seconds. The penalty for each incorrect answer is 60 seconds. The time controls are without zero control.

Časový limit: E-Open 110 minút, E-Para 140 minút. Limit je určený ako súčet absolvovania 1. a 2. časti dokopy. Presun nie je započítaný do limitu.
Time limit: E-Open 110 minutes, E-Para 140 minutes. Limit is defined for first and second part together. Moving between these parts is not counting to limit.

Označovanie odpovedí do preukazov: Jednotlivé rozhodovacie stanoviská (s výnimkou tzv. AZ kontrol, ktoré rozhodovacie stanovisko nemajú) budú označené klasickým orientačným kolom s kliešťami a označením čísla kontroly. Je možné používať aj vlastné označovacie zariadenie. V centre bude k dispozícii určitý počet označovacích zariadení k požičaniu. Nezabudnite, že pri presnej orientácii nie je možné opravovať označenie správnej odpovede. Žiadna alebo viac ako jedna odpoveď sa rovná nesprávnej odpovedi.
Punching answers: Individual decision-making positions (with the exception of the AZ controls that do not have an decision-making positions) will be marked by stick with needle punches and number of control. It is possible use own marking device. We can borrow some marking devices in event centre. Remember that it is not possible to correct your answer. None or more than one answer is equal to incorrect answer.

Mapa: Borský Mikuláš – T, 1:4000 (zväčšenina mapy 1:5000, kvôli lepšej čitateľnosti, veľkosti krúžkov trate zodpovedajú mape 1:4000), E=2m, ISSOM 2007, autori: Petr Matula (10/2010), 1. revízia Lukáš Barták (2/2012), 2. revízia Dušan Furucz (3/2015). Mapy budú v priesvitných euroobaloch.
Map: Borský Mikuláš – T, 1: 4000 (enlargement from 1: 5000, for better readability, sizes of circles corresponding to 1: 4000), E = 2m, ISSOM 2007 autors: Petr Matula (10/2010), first revision Lukáš Barták (2/2012), second revision Dušan Furucz (3/2015). Maps will be in transparent wrap.

Upozornenie pre trailových špecialistov: Trate sú postavené tzv. severským (objektovým) štýlom. Tzv. zámerné línie nie sú rozhodujúcim faktorom pre určovanie kontrol.
Attention for TrailO specialists: The courses are set by Nordic (object) style. Leading lines are not a decisive factor in determining the controls points.

ZERO tolerancia: Vzdialenosť medzi Z kontrolou a najbližším lampiónom je väčšia ako 3 metre.
ZERO tolerance: The distance between Z control to the closest flag is bigger than 3 metres.

Upozornenie: Komunikácia medzi pretekármi počas pretekov nie je dovolená a tiež sa očakáva, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Používanie mobilných zariadení je možné len v núdzovej situácii. Prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel. Prosíme o ohľaduplnosť voči hendikepovaným pretekárov, ktorí majú pri rozhodovacom stanovisku prednosť.
Attention: Communication between the competitors during the race is not allowed. It is expecting that you will not to disturb the other competitors. Mobile devices cannot be used except emergency situations. Please adhere to these rules. Please be considerate towards handicapped competitors who have precedence on decision-making viewpoint.

Letný čas: Európsky letný čas sa začína o 01.00 UTC (posunutie o 1 hodinu dopredu t. j. z 2:00h SEČ na 3:00h SELČ) dňa 29 marca 2015. Znamená to, že vstávame o hodinu skôr.
Daylight-saving time: Daylight saving time begins at 1:00 UTC (push forward 1 hour, from 2: 00h CET to 3: 00h CET) on 29 March 2015. This means that we get up an hour earlier.

Obchádzka: Počas víkendu bude kvôli motocyklovým pretekom v country crosse od 9:30 do 15:00 uzatvorená cesta medzi Borským Mikulášom a Šaštínom (III/00230). Cesty II/500 a II/590, ktorými by ste mali normálne prísť budú neobmedzené.
Diversion: The path between Borský Mikuláš a Šaštín (III / 00230) will be closed due to motorcycle racing in the cross country during the weekend  from 9:30 to 15:00. Routes II/500 and II/590 (prefered route) will be unlimited.

Vyhlásenie výsledkov: predbežne po 16.00. Ak bude možné vyhlásenie skôr, tak sa uskutoční čo najskôr po ukončení pretekov. Vyhlásenie bude uskutočnené podľa súťažného poriadku, čo znamená, že najprv sa v príslušnej kategórii vyhlasujú prví traja pretekári v absolútnom poradí a až potom sa vyhlasujú prví traja pretekári v majstrovskej súťaži. V majstrovskej súťaži sa môžu umiestňovať iba registrovaní pretekári v SZOŠ (podľa súťažného poriadku)
Price giving ceremony: provisionally after 16:00. We plan price giving ceremony as soon as possible after the event. The ceremony will be made according Slovak racing rules. The first three competitors in absolute order will be evaluated first and then the first three competitors in the Championship competitions. The Championship competitions can take only registered athletes in SZOŠ (under racing rules).

Ceny: Prví traja v absolútnom poradí (E-Open a E-Para) dostanú diplomy a drobné vecné ceny (MicroSD karty (32GB, 16GB a 8GB) a ešte niečo navyše). V majstrovskej súťaží dostanú prví traja (E-Open a E-Para) diplomy, medaile a drobné vecné ceny.
Prizes: The first three in absolute order (Open-E and E-Para) will receive diplomas and small prizes (MicroSD cards (32GB, 16GB and 8GB) and then some other ones). The Championship competitions will receive the first three (Open-E and E-Para) diplomas, medals and small prizes.

Námietky alebo protesty (po zamietnutých námietkach): ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí. Bez poplatkov.
Compliants or Protests (after reject compliants): verbally or in writing form to event director or course setters. No fees.

Pravidlá: Preteká sa podľa aktuálnych pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ.
Rules: Competition will be carried out in accordance to the current rules of Slovak Orienteering Federation – TrailO section.

Jury: Marián Mikluš R3, Dušan Furucz R2, Libor Forst

Informácie (Informations): Ján Furucz, janfurucz@gmail.com, +421 905 281107

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Ján Furucz R1, staviteľ tratí: Dušan Furucz R2, oponent: Ján Furucz R1
Organizing committee: director and main referee: Ján Furucz R1, course setter: Dušan Furucz R2, opponent: Ján Furucz R1

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
All competitors take part voluntarily and on their own responsibility, without any claim in case of injury during or because of this competition later on.

Ján Furucz, v.r.
riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca
event director and main referee

2 comments for “Pokyny k MSR v PreO (Instructions of Slovak championships in PreO)

Pridaj komentár