MSR v TempO a 3. a 4. kolá Slovenského pohára – Pokyny (Slovak Championships and 3rd and 4th rounds of Slovak Cup – Instructions)

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Slovak Orienteering Association, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnej orientácii v disciplíne TempO
3. kolo Slovenského pohára
Slovak Championship 2015 in the Trail orienteering in the discipline TempO
3rd round of Slovak Cup

4. kolo Slovenského pohára v presnej orientácii v disciplíne PreO
4th round of Slovak Cup in the Trail orienteering in the discipline PreO

P O K Y N Y
I N S T R U C T I O N S

Dátum: 12.-13.9.2015 (sobota a nedeľa)
Date: 12-13 September 2015 (Saturday and Sunday)

Centrum: Bratislava, Dlhé Diely, viď. mapa
Súradnice: 48.16157°, 17.0382°
Event centre: Bratislava, Dlhé Diely, see the map
Coordinates: 48.16157°, 17.0382°

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Organizing team: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Štart – sobota: 15.00 – 16.00, voľný štart
Štart – nedeľa: 10.00 – 11.30, voľný štart
Start – Saturday: 15:00 – 16:00, free start
Start – Sunday: 10:00 – 11:30, free start

Vzdialenosti: parkovanie – centrum 700-1000m, centrum – tréning (sobota) 0m, centrum – štart 400m, cieľ – centrum 100m (sobota), 400m (nedeľa), centrum – MapO 200m
Distances: parking – centre 700-1000m, centre – warmup (Saturday) 0m, centre – start 400m, finish – centre 100m (Saturday), 400m (Sunday), centre – MapO 200m

Kategórie (sobota): E-Open
Kategórie (nedeľa): iba E-Open, para pretekári majú iný časový limit
Classes (Saturday): EOpen
Classes (Sunday): EOpen, para competitors have different time limit

Prezentácia (sobota): od 14.30 do 15.45 v centre pretekov
Registration (Saturday): In the centre from 14:30 to 15:45
Prezentácia (nedeľa): od 9.30 do 11.15 v centre pretekov
Registration (Sunday): In the centre from 9:30 to 11:15

Dodatočné prihlášky: Na mieste bude možné sa dohlásiť (za pôvodné štartovné 2€) v obmedzenom množstve
Additional entries: It will be possible registry (for the original entry fee € 2) in limited amount

WC, WC pre hendikepovaných: nezabezpečujeme
WC, WC for disabled: we are not provided

Trať (sobota): trať má dĺžku 500m (prevýšenie 10m), 6 stanovísk s 5 úlohami. Limit pre absolvovanie časových kontrol na jednom stanovisku je 150 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 30 sekúnd. Zero (nulové) kontroly sú možné.
Course (Saturday): The course has a length of 500m (elevation 10m), 6 stations with 5 tasks. The limit for passing time controls at station is 150 seconds. The penalty for each incorrect answer is 30 seconds. Zero controls are possible.
Trať (nedeľa): trať má dĺžku 2300m (prevýšenie 35m), 22 kontrol, 1 časové stanovisko s 3 úlohami (pred štartom). Limit pre absolvovanie časových kontrol je 90 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 60 sekúnd. Zero (nulové) kontroly nie sú možné.
Course (Sunday): The course has a length of 2300m (elevation 35m), 22 controls, 1 timed station with 3 tasks (before start). The limit for passing time Controls is 90 seconds. The penalty for each incorrect answer is 60 seconds. Zero controls are not possible.

Časový limit (nedeľa): E-Open 135 minút (para pretekári 160 minút)
Time limit (Sunday): E-Open 135 minutes (para competitors 160 minutes)

Označovanie odpovedí do preukazov (nedeľa): Jednotlivé rozhodovacie stanoviská (s výnimkou tzv. AZ kontrol, ktoré rozhodovacie stanovisko nemajú) budú označené klasickým orientačným kolom s kliešťami a označením čísla kontroly. Je možné používať aj vlastné označovacie zariadenie. V centre bude k dispozícii určitý počet označovacích zariadení k požičaniu. Nezabudnite, že pri presnej orientácii nie je možné opravovať označenie správnej odpovede. Žiadna alebo viac ako jedna odpoveď sa rovná nesprávnej odpovedi.
Punching answers (Sunday): Individual decision-making positions (with the exception of the AZ controls that do not have an decision-making positions) will be marked by stick with needle punches and number of control. It is possible use own marking device. We can borrow some marking devices in event centre. Remember that it is not possible to correct your answer. None or more than one answer is equal to incorrect answer.

Mapa (sobota): Kráľovstvo pavučín – T, 1:2500 (zväčšenina mapy 1:5000 (kvôli lepšej čitateľnosti),
Map (Saturday): Kráľovstvo pavučín – T, 1:2500 (enlargement from 1: 5000, for better readability
Mapa (nedeľa): Kráľovstvo pavučín – T, 1:5000
Map (Sunday): Kráľovstvo pavučín – T, 1:5000

Informácie o mape: E=5m, ISSOM 2007, autori: Dušan Furucz, Ján Furucz (8-9/2009), revízia Dušan Furucz (9/2015)
Information about map: E=5m, ISSOM 2007, autors: Dušan Furucz, Ján Furucz (8-9/2009), revision Dušan Furucz (9/2015)

Upozornenie pre trailových špecialistov: Tzv. zámerné línie nie sú rozhodujúcim faktorom pre určovanie kontrol. Mapa nie je vytvorená z laser skenu.
Attention for TrailO specialists: Leading lines are not a decisive factor in determining the controls points. Map is not created from a laser scan.

Upozornenie: Komunikácia medzi pretekármi počas pretekov nie je dovolená a tiež sa očakáva, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Používanie mobilných zariadení je možné len v núdzovej situácii. Prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel. Prosíme o ohľaduplnosť voči hendikepovaným pretekárov, ktorí majú pri rozhodovacom stanovisku prednosť.
Attention: Communication between the competitors during the race is not allowed. It is expecting that you will not to disturb the other competitors. Mobile devices cannot be used except emergency situations. Please adhere to these rules. Please be considerate towards handicapped competitors who have precedence on decision-making viewpoint.

Vyhlásenie výsledkov (sobota): predbežne po 16.30. Ak bude možné vyhlásenie skôr, tak sa uskutoční čo najskôr po ukončení pretekov. Vyhlásenie bude uskutočnené podľa súťažného poriadku, čo znamená, že najprv sa v príslušnej kategórii vyhlasujú prví traja pretekári v absolútnom poradí a až potom sa vyhlasujú prví traja pretekári v majstrovskej súťaži. V majstrovskej súťaži sa môžu umiestňovať iba registrovaní pretekári v SZOŠ (podľa súťažného poriadku)
Price giving ceremony (Saturday): provisionally after 16:30. We plan price giving ceremony as soon as possible after the event. The ceremony will be made according Slovak racing rules. The first three competitors in absolute order will be evaluated first and then the first three competitors in the Championship competitions. The Championship competitions can take only registered athletes in SZOŠ (under racing rules).
Vyhlásenie výsledkov (nedeľa): predbežne po 14.00. Ak bude možné vyhlásenie skôr, tak sa uskutoční čo najskôr po ukončení pretekov. Vyhlásenie bude uskutočnené podľa súťažného poriadku, čo znamená, že sa v príslušnej kategórii vyhlasujú prví traja pretekári v absolútnom poradí. Po vyhlásení sa uskutoční vyhlásenie Slovenského pohára.
Price giving ceremony (Saturday): provisionally after 14:00. We plan price giving ceremony as soon as possible after the event. The ceremony will be made according Slovak racing rules. The first three competitors in absolute order will be evaluated first. Then the first three competitors in the Slovak Cup.

Námietky alebo protesty (po zamietnutých námietkach): ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí. Bez poplatkov.
Compliants or Protests (after reject compliants): verbally or in writing form to event director or course setters. No fees.

Pravidlá: Preteká sa podľa aktuálnych pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ.
Rules: Competition will be carried out in accordance to the current rules of Slovak Orienteering Federation – TrailO section.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Ján Furucz R1, staviteľ tratí: Dušan Furucz R2, oponent: Ján Furucz R1
Organizing committee: director and main referee: Ján Furucz R1, course setter: Dušan Furucz R2, opponent: Ján Furucz R1

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
All competitors take part voluntarily and on their own responsibility, without any claim in case of injury during or because of this competition later on.

Ján Furucz, v.r.
riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca
event director and main referee

Pridaj komentár